18.02.2021 · · 0

Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 20.1.2021

Kirkkovaltuuston kokous 20.1.2021

Eriävä mielipide kv 6§/2021

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta.

Lähtökohta

En ole tyytyväinen asian valmisteluun, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kokemäen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti hylätä Paavo Valtasen alla olevan esityksen äänin 17 – 1, ja puheenjohtaja pidättäytyi äänestyksestä.

Äänestyksessä puheenjohtaja asetti vastakkain Ruposen tekemän esityksen kirkkoneuvoston jäsenistä (7) ja Paavo Valtasen esityksen (1). Tähän äänestykseen palaan tuonnempana.

Neuvotteluvaatimus

Edellisessä kirkkovaltuuston kokouksessa 17.12.2020, jossa hyväksyttiin yksimielisesti Kokemäen seurakunnan talousarvio vuodelle 2021 käytin puheenvuoron ja edellytin asioiden yhteistä valmistelua. Ennen kirkkovaltuuston seuraavaa kokousta tulee käydä neuvotteluja, joissa valtuustoryhmät yhdessä neuvottelevat seurakunnan, siis meidän yhteisen, oman seurakunnan, henkilövalinnoista valtuustokauden toiselle kaksivuotiskaudelle.  Olin palannut asiaan senkin jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtajan kanssa, ja hän ei neuvotteluja evännyt, vaan lupasi palata asiaan.

Demokraattisen toiminnan lamaannus

Toisin kävi, kävi juuri niin kuin julkisessa toiminnassa ei pitäisi käydä. Minusta tuntuu, tai oikeastaan tunnistan, että Kokemäen seurakunnassa on siirrytty koviin yrityselämän lainalaisuuksiin. Asioista ei neuvotella, asiat sanellaan.

En tiedä ja en edes lähde kaivelemaan syyllistä tai syyllisiä tähän, koska se ei hyödytä mitään. Valitettavasti tällä valtuustokaudella on seurakuntaamme tullut toimintatapa, jossa poikkevia tai edes kyseenalaistavia mielipiteitä ei sallita. Yhteisten asioiden hoitoon kuuluu aina vaihtoehtoiset esitykset ja ajatukset, se kuuluu demokraattiseen toimintaan.

Sain kokea tämän jo kaksi vuotta sitten, ennen seurakuntavaaleja, kun minulta evättiin valitsijayhdistyksen jäsenyys viime hetkellä ja perusteena oli toimintani Kokemäen seurakunnassa luottamushenkilönä ja asiallinen yhteistyöni kirkkoherra Hannu Tomperin kanssa. Samat kannanotot jatkuivat vaalien jälkeen pidetyissä kokouksissa.

Ohitin nämä syytökset ja uskoin hyvään. Ryhmällemme luvattiin vaikuttamiskanava johtoryhmätyöskentelyn muodossa, mutta se oli vain sanan helinää. Valitettavasti menin halpaan ja suodatin syytökset, mutta ne jatkuivat jopa julkisissa valtuuston kokouksissa. Minut saatiin mielipiteeni johdosta syrjäytettyä, mutta se ei riittänyt.  Valtaosa kirkkovaltuutetuista päätti tämän lisäksi vaatia kirkkoherra Hannu Tomperin erottamista ilman perusteita. On surullista seurata ajojahtia, eräiden seurakuntamme luottamushenkilöiden julmaa toimintaa, jolla tietoisesti pyritään seurakuntamme arvostetun työntekijän elämän ja työuran tuhoamiseen. Allekirjoittamalla erovaatimus on samalla tietoisen valinta. Olen julkisesti puolustanut häntä ja seurauksena on koston ilmapiiri.

Valtuustoryhmän syrjäyttäminen valmistelusta

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsui minut 19.1.2021 klo 10.00 kokoukseen, jonka olin pyytänyt, mutta se ei ollutkaan kokous. Se oli ilmoitus päätöksistä, jotka oli tehty muualla.

Puheenjohtajan ilmoitti, että kaikki ryhmät haluavat pitää paikkansa.

Ilmeisesti neuvottelut oli käyty muiden ryhmien kesken tai muulla tavalla sovittu yhteisestä esityksestä.

Valtuustoryhmä ”Seurakunnan parhaaksi” kuuluu tähän yhteiseen joukkoon, ja se tulisi huomioida aivan samalla tavalla kuin meitä pienempää ryhmää. Korostan, että olemme vaalituloksen vertailuluvun mukaan valtuuston kolmanneksi suurin ryhmä, mutta seurakuntavaalien tulos mitätöidään ja suurimman ryhmän jäsenten häikäilemättömällä toiminnalla tuhotaan yhteisöllisyys seurakunnassamme.

Luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta ei sallita eriäviä mielipiteitä.  Muussa tapauksessa ei voi toimia luottamustehtävässä. Tämäkö on Kokemäen seurakunnan päätöksenteon demokratiaa?

Henkilövalintojen osalta kirkkoneuvosto ei tee päätösesitystä, vaan esitys on valtuuston vastuulla. Valtuuston käsittelyä ei valmistele yksi henkilö, ei yksi ryhmä, ei kirkkoneuvosto kuin ainoastaan tuomalla asia valtuutettujen päätettäväksi. Tämä asia on yhteinen koko valtuuston asia, ja sen valmisteluun pitää ottaa kaikki valtuustoryhmät. Voimansa tunnossa eräät luottamushenkilöt ovat sivuuttaneet hallinnon perusasian, tasapuolisuuden. Kova ryhmäkuri ja estää muita luottamushenkilöitä toimimaan omantunnon mukaan, ja näin sallivat tuhon tiellä kulkemisen.

Lakien tuomat velvoitteet valmistelussa ja päätöksenteossa

Hallintolain 2. luvussa on todettu luottamushenkilön vastuusta, että hyvän hallinnon periaatteiden mukaan hallinnossa on kohdeltava eri osapuolia tasapuolisesti, käytettävää toimivaltaa hyväksyttäviin tarkoituksiin ja toimittava puolueettomasti.

Pykälän 6 suora lainaus hallinnon oikeusperiaatteista.

”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Viranomaisten tulee toiminnassaan edistää tavoitteellista yhdenvertaisuutta ja vakiinnuttaa sitä edistäviä hallinto- ja toimintatapoja.”

Lisäksi lainsäädännössä on selkeästi tuotu esille syrjinnän kielto. 6. pykälä. Ketään ei saa syrjiä iän etnisen tai kansallisen alkuperän. kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986)

Syrjinnällä tarkoitetaan: 1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä).

Asian käsittely kirkkovaltuuston kokouksessa

Asia käsiteltiin siten, että valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja tämäkin asia oli kuten muutkin valinnat sovittu kuulematta tai neuvottelematta valtuustoryhmämme kanssa.

Kokouksessa päätettiin, kuten olen maininnut tämän eriävän mielipiteen alussa. Puheenjohtaja käyttäytyi erikoisella tavalla kysellen johdattelevasti, että löytyykö kolmea henkilöä, jotka vaativat suhteellista vaalia. Kukaan ei vaatinut ja puheenjohtaja ei hyväksyttänyt käsittelyjärjestystä erikseen vaan totesi, että äänestetään kahdesta tehdystä esityksestä. Ruposen esitys on JAA ja Valtasen esitys on Ei. Pyysin työjärjestyspuheenvuoroa, mutta sitä en saanut ja pyörittelin päätäni. Nimittäin, jos EI olisi voittanut, niin kirkkoneuvostossa olisi ollut vain 1 jäsen. Tämän jälkeen äänestettiin ja puheenjohtaja totesi, että Ruposen esitys voitti.

Vaatimukseni

Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan vaalilla eikä siinä laiteta esityksiä tuolla tavoin vastakkain. Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan vaali toimitetaan enemmistövaalina. Asian käsittely ja päätöksenteko ei edennyt kirkkolain mukaisesti. Vaadin, että Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston tulee kirkkovaltuuston kokousten laillisuusvalvojana puuttua asiaan ja saatettava valtuuston kokouksen kyseinen kohta 6. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi.

Ennen uudelleenkäsittelyä tulee käydä ryhmien kesken neuvottelu, jossa käsiteltävään asiaan valmistaudutaan hyvän hallintotavan mukaisesti ja päätöksenteossa tasa-arvosta annettua lakia kaikilta osin noudattaen.

Eriävän mielipiteeni tiivistän vielä kolmeen asiaan.

  • Seurakuntavaalin tuloksen halveksinta, vaikka ryhmämme on suhdeluvultaan kolmanneksi suurin.
  • Hallintolain mukaisen yhdenvertaisuuden loukkaaminen.
  • Syrjintä yhteisestä toiminnasta mielipiteen johdosta.
  • Menettelytapavirhe asian käsittelyssä.

21.1.2021

Paavo Valtanen

kirkkovaltuutettu

Seurakunnan parhaaksi -valtuustoryhmä


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.